Home styl
Zobrazit kategorie

Marimex AQuaMar Zazimovač 1,0 l - Příslušenství pro bazeny

Produkt již není dostupný
Ověřit dostupnost produktu
 • Marimex AQuaMar Zazimovač 1,0 l Příslušenství pro bazeny

Popis produktu

Marimex AQuaMar Zazimovač 1,0 l Příslušenství pro bazeny

Přípravek pro zazimování bazénů, zpomaluje růst řas roustoucích při nízkých teplotách. Společně s trojnásobnou dávkou chloru se aplikuje na zimu již do částečně odpuštěného bazénu a pomáhá jej tak chránit během zimního období. Ušetří vám tak práci při jarním uvedení do nové sezóny.

Dávkování:

 • 1 l přípravku na 15 m3 (15 000l) vody dle tvrdosti
 • potřebné množství se zředí v umělohmotné nádobě v poměru 1:10, Nemíchat!
 • poté se přípravek vlije podél okraje do bazénu

Důležité upozornění:
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

* POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte pokožku rukou
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
 • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
 • P391 Uniklý produkt seberte
 • P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství pro bazeny. Produkt Marimex AQuaMar Zazimovač 1,0 l od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 199 Kč.

Doplňující informace o Marimex AQuaMar Zazimovač 1,0 l

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Marimex ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Marimex Marimex AQuaMar Zazimovač 1,0 l a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty