Home styl
Zobrazit kategorie

Forestina EXPERT START - Příslušenství na zahradu

Produkt již není dostupný
Ověřit dostupnost produktu
  • Forestina EXPERT START Příslušenství na zahradu

Popis produktu

Forestina EXPERT START Příslušenství na zahradu

EXPERT Start je jemně granulované dusíkaté hnojivo vhodné ke hnojení sportovních i okrasných trávníků. Hnojivo se aplikuje zejména v brzkých jarních měsících a po regeneracích trávníků. EXPERT Start díky rovnoměrné granulaci umožňuje velmi přesné a stejnoměrné dávkování při ruční aplikaci nebo využití aplikační techniky.

Charakteristika:
Granulované dusíkaté hnojivo
35% N

Použití:
Hnojivo se aplikuje rovnoměrným rozhozením na trávník. Po aplikaci hnojiva je vhodné plochu dostatečně zavlažit. Z toho důvodu je vhodné provádět aplikaci před deštěm. Trávník nejlépe roste na slabě kyselých půdách pH 5,6 - 6,5, proto je dobré toto pH kontrolovat za pomocí Půdního pH testu.

Dávkování:

  • březen 3,5 kg na 100 m2
  • duben 2 kg na 100 m2

Dávkování po regeneraci:

  • červen 3 kg na 100 m2
  • červenec 3 kg na 100 m2

Celkem 11,5 kg na 100 m2 za rok / Balení 25 kg je cca na 220 m2

Aplikační poznámka:
Dostatek vody je pro správnou funkci a vzhled trávníku jedním z nejdůležitějších faktorů. Po hnojení se doporučuje zavlažit dávkou 10 - 15 l / m2. Nejvhodnější doba pro zalévání je časně zrána nebo večer.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
  • Typy nebezpečnosti:
  • H272 Může zesílit požár; oxidant.
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P220 - Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/redukčních činidel/kyselin/hydroxidů/síry/ chloridů/chlorečnanů/dusičnanů/permanganů/kovových prášků a materiálů obsahujících následující kovy: měď, nikl, kobalt, zinek a jejich slitiny/hořlavých materiálů. P221 - Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. P370 + P378: V případě požáru: K hašení použijte vodu. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Forestina EXPERT START od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 599 Kč.

Doplňující informace o Forestina EXPERT START

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Forestina ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Forestina Forestina EXPERT START a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další Příslušenství na zahradu
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty