Home styl
Zobrazit kategorie

Forestina EXPERT proti mechu s hnojivem - Příslušenství na zahradu

Produkt již není dostupný
Ověřit dostupnost produktu
 • Forestina EXPERT proti mechu s hnojivem Příslušenství na zahradu

Popis produktu

Forestina EXPERT proti mechu s hnojivem Příslušenství na zahradu

Přípravek Expert proti mechu je speciální minerální hnojivo s profesionálním účinkem proti mechu určené k údržbě všech druhů trávníků. Důležitým prvkem obsaženým v přípravku je železo Fe, které má hlavní zásluhu na odstranění mechu z trávníku. Přípravek dále obsahuje hlavně dusík, který má příznivý vliv na růst trav, čímž dochází k rychlejší regeneraci travního porostu a volná místa vzniklá po odstranění mechu jsou rychleji zapojena do základního porostu.

Charakteristika:
Minerální granulované hnojivo
15 % N + 17% S + 8% Fe

Použití a dávkování:
Přípravek Expert proti mechu se aplikuje ručně nebo pomocí aplikačního vozíku rovnoměrně v základní dávce 35 g na 1 m2 na pokosený trávník. Aplikace přípravku se provádí 3 - 4 dny po seči na částečně vzrostlý trávník. Jeden až dva dny po aplikaci je doporučena závlaha. Pokud byla aplikace přípravku provedena před sečí je třeba vyčkat cca 4 dny a poté trávník posekat. Následně cca po 10 - 14 dnech se muže odumřelý a hnědý mech mechanicky odstranit vertikutátorem nebo železnými hráběmi. Vzniklá volná místa poté dosejeme vhodným travním semenem. Při silném nebo opakovaném výskytu mechu se muže ošetření provést 2 - 3x do roka při dodržení minimálního odstupu 45 dní mezi jednotlivými aplikacemi.
Balení 25 kg vystačí cca na 710 m2 trávníku.

Aplikační poznámky:
Aplikace během suchých nebo deštivých dní se nedoporučuje.
Expert proti mechu obsahuje železo Fe jenž může způsobit hnědé skvrny na dlažbách a chodnících. Důrazně se tedy doporučuje dbát při aplikaci zvýšené pozornosti, aby se přípravek dostal pouze na místo určení. Pokud se i přes to přípravek dostane mimo trávník na zpevněné plochy, je třeba jej neprodleně odstranit.

Hlavní termíny pro aplikaci:
duben, květen, červen, červenec, srpen, září

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • Obsahuje síran železnatý a dusičnan vápenatý.
 • Typy nebezpečnosti:
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P301+P312 PŘIPOŽITÍ:Necítíte-lise dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
 • P330 - Vypláchněte ústa.
 • P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte lékaře.
 • P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 - Odstraňte obsah/obal odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Forestina EXPERT proti mechu s hnojivem od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 549 Kč.

Doplňující informace o Forestina EXPERT proti mechu s hnojivem

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Forestina ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Forestina Forestina EXPERT proti mechu s hnojivem a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další Příslušenství na zahradu
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty