Home styl
Zobrazit kategorie

Agro Targa Super - 5 EC - 100 ml - Příslušenství na zahradu

 • Agro Targa Super - 5 EC - 100 ml Příslušenství na zahradu
Cena
146 Kč
Dostupnost zboží
(Skladem) 23.02.2019
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Popis produktu

Agro Targa Super - 5 EC - 100 ml Příslušenství na zahradu


 • AGRO Targa Super 5 EC je systémový (rozváděný po celé rostlině) listový selektivní herbicid.
 • Je ideálním pomocníkem k hubení jednoletých trávovitých plevelů (lipnicovité), pýru a ježatky.
 • Jeho použití je vhodné v cukrovce a krmné řepě, bramborách, slunečnici, v hrachu, fazolích, čočce, brukvovité zelenině, cibuli, česneku, rajčatech, paprice, révě vinné, ovocných sadech atd.

Vlastnosti:

 • účinná látka: chizalofop-P-ethyl
 • přípravek nesmí zmrznout
 • dávkování: 10 – 40 ml přípravku stačí k přípravě 2 – 5 l aplikační kapaliny (na cca 100m2)
 • součástí balení je odměrka
 • aplikace v měsících: 4,5,6,7,8,9

HERBICID je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin.

Důležité upozornění: Typy nebezpečnosti:
 • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
 • R51/53 Toxický pro vodní organismy, může * vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
 • R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
 • R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Doplňkové údaje o nebezpečí:
 • EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí.
 • Před použitím si přečtěte návod k použití.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P261 Zamezte vdechování mlhy/aerosolů.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P391 Uniklý produkt seberte.
 • P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
 • SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
 • SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75% a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná
vzdálenost nutná.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Agro Targa Super - 5 EC - 100 ml od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 146 Kč.

Tento nábytek můžete koupit v e-shopu kasa.cz:

Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty