Home styl
Zobrazit kategorie

Agro Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg - Příslušenství na zahradu

Produkt již není dostupný
Ověřit dostupnost produktu
 • Agro Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg Příslušenství na zahradu

Popis produktu

Agro Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg Příslušenství na zahradu


 • KRISTALON Zdravé rajče a paprika je dvousložkové hnojivo, které účinně dodává potřebné živiny a zabraňuje jejich vzájemnému zablokování.
 • Je zdrojem všech základních živin potřebných ke zdravému vývinu plodů rajčat i paprik.
 • Je účinnou prevencí proti černání plodů rajčat a hnilobě konců paprik.

Vlastnosti:

 • krabička obsahuje 2 složky - hnojivou (dusík, fosfor, draslík) + mikroprvky a složku s vápníkem
 • vápník je účinnou prevencí proti hnilobě konců paprik a plodů rajčat
 • obsah hnojiva 300 g + obsah vápníku 200 g
 • obsahuje dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík, síru a mikroprvky bór, molybden, měď, železo, mangan a zinek
 • bohatý zdroj rychle přijatelného vápníku (26,5 % CaO)

TIP: aplikace hnojiva se střídá s aplikací vápníku v 1 týdenních intervalech (vždy formou zálivky)

Dávkování:

 • přihnojovat začněte hnojivem v transparentním sáčku. Jedna plná odměrka hnojiva (10 g) vystačí na 10 litrů vody. Přihnojování provádějte 1 x za týden buď přímo na substrát nebo do zásobní misky.
 • další týden použijte k přihnojení hnojivo a aktivním vápníkem (modrý sáček) v dávce 15 g (1,5 odměrky) na 10 l. Aplikaci provádějte opět zálivkou nebo aplikací na list.
 • takto střídejte dvě složky v týdenním intervalu po celou dobu vegetace

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H272 Může zesílit požár; oxidant.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
 • P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
 • P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P330 Vypláchněte ústa.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. * P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/chemikálií/hořlavých materiálů.
 • P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte dostatečné množství vody.
Další nebezpečnost: Ve směsi s vodou tvoří kluzký povrch. Nebezpečí uklouznutí.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Agro Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 99 Kč.

Doplňující informace o Agro Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Agro ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Agro Agro Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další Příslušenství na zahradu
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty