Home styl
Zobrazit kategorie

Agro Herbicid Bofix 50 ml - Příslušenství na zahradu

 • Agro Herbicid Bofix 50 ml Příslušenství na zahradu
Cena
158 Kč
Dostupnost zboží
(Skladem) 25.05.2019
Doprava na tento produkt
Info v obchodu
Do obchodu » kasa.cz

Popis produktu

Agro Herbicid Bofix 50 ml Příslušenství na zahradu


 • AGRO Bofix je velmi oblíbený selektivní herbicid určený k likvidaci plevelů v trávnících.
 • Působí likvidačně na dvouděložné plevele (jitrocel, smetánka, ptačinec žabinec, konopice, hluchavka, kopřiva, svlačec, penízek, ostružiník, jetel, lebeda, pcháč oset atd.).
 • Nepůsobí na trávy. Jeho použití je vhodné také pro mladé trávníky.
 • Má velmi rychlý účinek patrný už po několika hodinách.

Vlastnosti:

 • účinné látky: klopyralid, fluroxypyr, MCPA
 • velmi rychlý účinek patrný už po několika hodinách - 2 hodiny po aplikaci už může pršet
 • 50 ml přípravku stačí k přípravě cca 2 - 5 l aplikační kapaliny (na plochu cca 83 - 125 m2)
 • součástí balení je odměrka pro snadné dávkování
 • aplikace v měsících: 3,4,5,6,7,8,9,10

HERBICID:
je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin.

Důležité upozornění:
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • R36 Dráždí oči.
 • R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
 • R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
* POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
 • P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P305 + P351+ P338:PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Agro Herbicid Bofix 50 ml od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 158 Kč.

Tento nábytek můžete koupit v e-shopu kasa.cz:

Další oblíbený nábytek v této kategorii

Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty