Home styl
Zobrazit kategorie

Agro Dicotex 500 ml - Příslušenství na zahradu

Produkt již není dostupný
Ověřit dostupnost produktu
 • Agro Dicotex 500 ml Příslušenství na zahradu

Popis produktu

Agro Dicotex 500 ml Příslušenství na zahradu


 • AGRO Dicotex je vysoce účinný selektivní herbicid v trávnících.
 • Má velmi rychlý účinek patrný už po několika hodinách.
 • Působí likvidačně na dvouděložné plevele (jetel, pampeliška, sedmikráska, svlačec, přeslička atd.).
 • Nepůsobí na trávy.
 • Je šetrný k životnímu prostředí a bezpečný pro uživatele.
 • Po použití se tráva se může kompostovat.

Vlastnosti:

 • Účinné látky: 2,4-D, MCPA, mekoprop-P, dikamba
 • bezpečné pro uživatele – žádné výstražné symboly
 • dávkování: 100 ml přípravku stačí k přípravě cca 10 l aplikační kapaliny (na plochu cca 100 m2)
 • součástí balení je odměrka pro snadné dávkování

HERBICID je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin.

Důležité upozornění: Typy nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doplňující informace:
 • EUH 208 Obsahuje DMA soli 2,4-D. Může vyvolat alergickou reakci.
 • EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
 • Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
 • POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
 • P305 + P351+ P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy.
... Zobrazit celý popis produktu >>>

U nás si vyberete levné Příslušenství na zahradu. Produkt Agro Dicotex 500 ml od kasa.cz nakoupíte za skvělou cenu 599 Kč.

Doplňující informace o Agro Dicotex 500 ml

- na stránkách kasa.cz již objednalo spousty spokojených zákazníků produkty od této dobré značky Agro ;)
- na portále Heuréka, naleznete velké množství pozitivních recenzí Agro Agro Dicotex 500 ml a můžete se tak sníze rozhodnout, který produkt z toho sortimentu je ten nejlepší


Další oblíbený nábytek v této kategorii

Zobrazit další Příslušenství na zahradu
Nepřehlédněte
Nepřehlédněte

Související produkty